Image

نقل و انتقال سهام شرکت ها

قبل از دادن شرح در مورد نقل و انتقال سهام، باییستی توضیحی در مورد تعریف سهام ارائه داد.

 

سهام به چه معناست؟

جمع سهم است، سهم سندی است که امکان دارد با نام یا بی نام باشد و از طریق آن مشخص می گردد که هر یک از سهامدارن چه میزان در شرکت مشارکت دارند، منافعشان به چه میزان است و تعهدات در قبال شرکت به چه شکل است.

 

نقل و انتقال سهام به چه معناست؟

نقل و انتقال سهام به معنی جا به جا شدن می باشد، از جایی به جای دیگر یا از شخصی به شخص دیگر.

خارج شدن یک نفر یا چند نفر از سهامدارن و واگذاری سهام خود به اعضای قبلی یا عضو یا اعضای جدید.

در شرکت سهامی نقل و انتقال به صورت آزادانه صورت می گیرد.

در راستای نقل و انتقال واگذار کنندگان سهام و دریافت کنندگان آن باید به حوزه مالیاتی مربوطه مراجعه و با پرداحت مالیات انتقال سهام، اصل گواهی پرداخت مالیات را اخذ نموده و به ادره ثبت شرکت ها ارائه نماید تا درسوابق ثبتی خود بایگانی شود.

کلیه موارد فوق در صورت جلسه ای تنظیم می گردد.

 

مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال سهام:

  1. نامه درخواست به موسسه که نحوه نقل و انتقال سهام را مشخص نماید.
  2. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامدارن قدیم و جدید.
  3. کپی آخرین صورت جلسه تغییرات که صدرصد صاحبان سهام را نشان دهند.
  4. آدرس دقیق محل سکونت سهامدارن جدید و قدیم.

نقل و انتقال سهام